โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิยธิดา ปราณีบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : p_praneeboot@hotmail.com

นางสาวนิตติกรณ์ สังคะสี
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : g.ta4569@gmail.com

นางชณุตพร ทัดเทียม
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : chanuporn_24@hotmail.com

Miss He Yunging

นางสาวลักขณา ธรรมสัตย์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : pum-tam@hotmail.com