โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางบุญช่วย พื้นผา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
อีเมล์ : tontan_internet2@hotmail.com

นายจิระพันธ์ เสนาจันทร์
ครู คศ.1
อีเมล์ : jirapan.senajan@gmail.com

นางสาววิไลลักษณ์ ไกรษี
ครู คศ.1
อีเมล์ : viva5155@gmail.com

นายประจักษ์ ติมรัมย์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : pewe9@hotmail.com

นางสาวปรีชญา พื้นผา
พนักงานราชการ
อีเมล์ : e-tanzaa_liverpool@hotmail.com

นายวิทวัส บุญมาก
พนักงานราชการ
อีเมล์ : vittawat_vitt@hotmail.com