โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางบุญช่วย พื้นผา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
อีเมล์ : tontan_internet2@hotmail.com

นางสาวพิทยรัศมิ์ ไกรษี
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : viva5155@gmail.com

นางสาวปัทมา งอมสงัด
ครูชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ ขันตี
ครู

นางสาวปรีชญา พื้นผา
พนักงานราชการ
อีเมล์ : e-tanzaa_liverpool@hotmail.com