โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
    1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
    2.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทย ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    3.  ส่งเสริมผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยี มีทักษะด้านภาษาและจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
    4.  บริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพ
    เทียบเท่ามาตรฐานสากล
    5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

เป้าหมายโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
    1.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
    2.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างหลากหลาย
    3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีค่านิยมที่ดีงาม
    4.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
    5.  ผู้เรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
    6. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการเรียนและการดำเนินชีวิต
    7. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและจัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล
    8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชีพ จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำหลักปรัชญาของ  
         เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการทำงานและการดำเนินชีวิต