โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
ติดต่อเรา
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080 เบอร์โทรสาร 045-655-081
Email : g.ta4569@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15425.509894212359!2d104.5802595697754!3d14.8601565!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xb6584af76946371a!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4LmA4LiC4Li34LmI4Lit4LiZ4LiK4LmJ4Liy4LiH4Lin4Li04LiX4Lii4Liy4LiE4Liy4Lij!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1653372488328!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>