โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
คณะผู้บริหาร

นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐภูมิ แก้วพูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประสิทธิ์ แสงสิงห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจำเนียร บุญมั่น
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นางอมรวรรณ ศรีนา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายแสงจันทร์ ศรีเสน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายเตวิทย์ แสนสิ่ง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป