โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
           จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย ผู้เรียนมีคุณธรรม ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวนำเทคโนโลยีและรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความเป็นสากล