โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเขินอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศจัดตั้งตามอนุมัติกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2525  เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2526 โดยมีนายยงยุทธ โชคพระสมบัติ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2536 และผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายวิเชียร  บุญมาก 


โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล โดยตั้งอยู่ที่ เลขที่378 หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33130 มีระยะห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 50 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ประมาณ 70 กิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

      โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร พื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ราบ ไม่มีแหล่งน้ำหรือลำห้วยที่สำคัญมีเพียงคลองส่งน้ำ ฝายและห้วยขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ๆ ทำให้พื้นที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนทีตกในแต่ละปี

1. การปกครอง 

    ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ประกอบด้วยเขตการปกครอง 1 ตำบล  คือ ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยงและบางส่วนของตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษณ์ ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณและตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ

2. ประชากร  

    ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร  มีประชากรทั้งหมด 1 ตำบล คือตำบลเขินและบางส่วนของตำบลอีก 4  ตำบล คือตำบลเหล่ากวาง ตำบลรุ่งระวี ตำบลหนองฮาง และตำบลเสื่องข้าวโดยปัจจุบันตำบลเขิน มีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนประมาณ 1,676 หลังคาเรือน 

3. ด้านศาสนา   

  ประชากรในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอื่นๆ บ้างเป็นส่วนน้อยมาก

4.  ด้านวัฒนธรรม

    ประชากรในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ส่วนใหญ่เป็นคนเผ่าลาวและเผ่าส่วยในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แทบไม่แตกต่างกัน สภาพสังคมเป็นสังคมชนบทที่ดูดซับเอาความเจริญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำรงชีวิต