โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพชรมน ศิลาชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อีเมล์ : psilachai1@gmail.com

นางอมรวรรรณ ศรีนา
ครู คศ.3
อีเมล์ : tippanet_kck@thaimail.com

นายวีรชน แก้วบุตรา
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : ek.weerachon@gmail.com

นางสาวสมคิด ศรีบูระ
ครูผู้ช่วย