โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณัจฉรียา ทำทอง
ครู คศ.3
อีเมล์ : nanacha_18@hotmail.com

นางสาวณาตยา ศรีเสริม
ครู คศ.3
อีเมล์ : nattayasriserm@gmail.com

นางสาววิลาสิณี ศรียะลา
ครู คศ.1
อีเมล์ : ferinwila@gmail.com

นางสาวกรรณิกา หอมดวงศรี
ครู คศ.1
อีเมล์ : kannika7133@gmail.com

นางสาวธัญญารัตน์ ป้องกัน
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : worry_aum@hotmail.com

นางสุกานดา ธานี
ครู คศ.1