โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจันทร์เพ็ญ บุญศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ : junpen2518@gmail.com

นางภัสนันท์ เขียวอ่อน
ครู คศ.1
อีเมล์ : putsanun@hotmail.com

นางไพเราะ ชินวงค์
ครู คศ.1
อีเมล์ : ohchinwong@gmail.com

นางสาววิไลลักษณ์ เหมือนเหลา
ครู คศ.1
อีเมล์ : wilailuk_5539@hotmail.com

นางสาวณัฐทญา รองทอง
ครู คศ.1
อีเมล์ : inlove_noopuy@hotmail.com