โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
378 หมู่ที่ 1   ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045655080
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางภัสนันท์ เขียวอ่อน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ : putsanun@hotmail.com

นางจันทร์เพ็ญ บุญศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : junpen2518@gmail.com

นางไพเราะ ชินวงค์
ครู
อีเมล์ : ohchinwong@gmail.com

นางสาวณัฐทญา รองทอง
ครู
อีเมล์ : inlove_noopuy@hotmail.com

นางสาวฐิติภรณ์ เกษศิริ
ครูผู้ช่วย

นายรังสรรค์ กำเนิดสิงห์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ